از قلبم بیرون نرو
آن را نشکن و ترک مکن
من در اینده جای خوبی برایت خواهم بود
تو همیشه در ذهن منی
چرا من تو را خیلی دوست دارم ؟نمی گذارم مرا ترک کنی
رویا ها همیشه ادامه خواهد یافت

جمعه پانزدهم 6 1387
X